گروه موسیقی طرب

گروه طرب ایران در سال ۱۳۸۸ به ابتکار حسن تبار و همکاری نوازندگان مقیم ایران در پاریس تشکیل شد. در حال حاضر نوازندگان مقیم فرانسه و ایران با این گروه همکاری دارند. ۲ تا ۶ نوازنده این گروه را تشکیل میدهند و تاکنون کنسرتهایی در فرانسه؛ الجزائر؛ مراکش و تونس اجرا کرده اند. گروه طرب در کنسرتهایش کوشش میکند چهره اصیل موسیقی کلاسیک ایران را بر مبنای ردیف نشان دهد.