تدریس سنتور در پاریس

 تدریس خصوصی:  دستور مقدماتی  سنتور فرامرز پایور، ردیف ابوالحسن صبا و میرزا عبدالله، بصورت شفاهی و یا با   استفاده ازنت

محل آموزش:  پاریس بیستم

مدت آموزش: بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت

شروع کلاس در اول هر ماه

شنبه و یکشنبه

  شهریه ماهانه برای چهار جلسه

در صورت داشتن سنتور مناسب، تمایل، علاقه، داشتن وقت تمرین و اطمینان کافی برای  

یادگیری و فقط در این صورت با شماره ۰۶۵۱۹۹۳۶۲۸  

.تماس بگیرید