انجمن فرهنگی

هدف این انجمن، ارائه و توسعه هنر، شناخت فرهنگ و تمدن ایران، سازماندهی درس های موسیقی و کنسرت های خصوصی و عمومی است.

تماس بگیرید: escapade864@gmail.com